״ברכה לניצחון מידי על כוחות האופל"

התפילה המיוחדת שחיבר כ"ק אדמו״ר הריי"צ נ"ע למיגור האויב 'המרושע' | גילויים בפרסום ראשון

"הוי מתפלל בשלומה של מלכות״, אמרו חכמינו זיכרונם לברכה במשנה (אבות ג', ב'). ציווי זה הוא המקור החז״לי לתפילה עתיקת יומין, המוכרת בשם ׳תפילה לשלום המלכות׳, או ׳תפילת המלך׳, ומוכרת גם על שם פתיחתה ׳הנותן תשועה למלכים׳.

יסודותיה של התפילה קדומים ביותר. בסידורים עתיקים בני מאות שנים, ממזרח וממערב, אנו רואים את נוסח התפילה הזו כחלק אינטגרלי מסידור התפילה. המיקום שנקבע לתפילה זו, הוא בתפילת שחרית של שבת קודש לאחר אמירת ׳מי שברך׳, הסמוך לתפילת ׳יקום פורקן׳. תפילת 'יקום פורקן' נכתבה ככל הנראה בתקופת הגאונים, ואכן, גם בתפילה זו באה ברכה גם ל׳רֵישֵׁי גַּלְוָתָא׳ שהיא כעין ברכת המלך, כידוע שה׳ריש גלותא׳ היה במעמד שלטוני בתוך הקהילה היהודית בבבל.

תפלות לשלום המלכות

יש הרואים בפרקים כ״א וע״ב שבתהילים תפילות לשלומם של דוד המלך ובנו שלמה.

פרק כ"א עוסק במלכותו של דוד. כך פסוק ד' שבפרק זה – ״כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז״, מתפרש על ידי הרד״ק: ״שתקיים מלכותו בכבוד ובגדולה״. המלבי״ם מפרש את הפסוק בדרכו: ״מתחיל לספר הצלחות דוד, הראשון היה מה שמשחו ה' ע"י שמואל למלך… שהיא הברכה הראשונה… הברכה הזאת הייתה היסוד לכל הצלחותיו, כי אז תשית לראשו עטרת פז, שנשארה על ראשו בקביעות״.

פרק ע"ב פותח במילים ״לשלמה, אלוקים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך״, ונושא אופי של תפילה לשלום המלך שלמה. לדברי חלק מהמפרשים, ״זה המזמור חברו דוד על שלמה בנו כשהמליכוהו״ (ראו פירושי הרד״ק ומלבי״ם על כל הפרק), ואכן, פרק זה הוא תפילה למלך וברכות להצלחתו.

בספר עזרא מסופר, כי כאשר דריווש המלך חידש את הרישיון לבניית בית המקדש השני, לאחר שהפרויקט נעצר בתקופת המלך אחשוורוש, דרש המלך שהכהנים יתפללו לשלומו בבית המקדש, כנאמר בתרגומו של רש״י על הפסוק (ו', י'): "למען אשר יהיו מקריבים ניחוחים לאלוקי השמים, ויהיו מתפללים על חיי המלך ובניו".

במחקרים מהעת האחרונה עולה, כי באמצע תקופת בית שני היו מתפללים לשלומו של המלך מבית חשמונאי, ששלט אז בישראל. במגילות קומראן, שהתגלו בשנות החמישים של המאה הקודמת, נמצאה תפילה לשלומו של יונתן המלך, הלא הוא אלכסנדר ינאי, מלך מבית חשמונאי ונינו של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול (ראו ׳תרביץ׳ ס', ג', 295–323, וכן ס"ז, א', 130-121).

התפילה בספרות ההלכתית

רבינו דוד אבודרהם, בספרו המפורסם הקרוי על שמו, כותב: ״ואחר שמסיימין בקריאת התורה… נהגו לברך את המלך, ולהתפלל לַשֵּׁם שיעזרהו ויאמצהו על אויביו, שכן כתוב (ירמיה כ"ט, ז') ״ודִרשו את שלום העיר… והתפללו בעדה אל ה׳, כי בשלומה יהיה לכם שלום״, ו׳שלום העיר׳ הוא שיתפללו לַשֵּׁם שינצח המלך את אויביו… והיינו דתנן… הוי מתפלל בשלומה של מלכות״ (סוף דיני קריאת התורה).

מפרשי המשנה דלעיל כתבו, שהתפילה בשלומה של המלכות היא ״אפילו של אומות העולם״, ומובעת בעניין אפילו ירידה לפרטים – על אילו נושאי תפקיד שלטוני יש להתפלל: ״המלך עם שריו ויועציו, המנהיגים מלכותו ועושים משפט בארץ, ולפיכך לא אמר בשלום המלך״ (פירושי הרע״ב ותוספות יו״ט).

הנוסח המוכר בקהילות ישראל (״הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים וכו׳״) נמצא בסידור ׳שער השמים׳, הלא הוא ׳סידור השל״ה׳, שנדפס לראשונה באמסטרדם בשנת ה׳תע״ז, ומשם העתיקו רבינו הזקן לסידורו. בעיון בסידורים קדומים יותר עולה, כי הנוסח נדפס לפחות לפני 500 שנה. כך בסידור ׳תמונות תחינות תפילות ספרד׳, ונציה רפ״ד, וב׳סידור לובלין׳ ת״ח, אך הנוסח הנדפס בסידורים אלו אינו אחיד, וכן שונה במעט מהנוסח הנפוץ.

בשנת תש״ס התפרסם לראשונה מעל דפי עיתון זה (גיליון 886 – כ״א בטבת ה׳תש״ס) כתב יד קודש של אדמו״ר הזקן, עם נוסח תפילה זה, בו מוזכר ״אדונינו הקיסר פאוויל פיטראוויץ ובניו ירום הודם״. אכן, בסידור אדמו״ר הזקן, שנדפס עוד בחייו, מופיע נוסח זה. כך במהדורת שקלאוו תקס״ג, 'סידור עם דא״ח', 'תורה אור' ועוד. עם המעבר לארצות הברית ועם עריכתו מחדש של סידור ׳תורה אור׳, נשמט נוסח זה, ושוב לא נאמר במהלך התפילה (להרחבות ראו ׳סידור רבינו הזקן עם ציונים ומקורות׳, קה״ת תשס״ד, ובמקורות שצוינו שם).

תפילת הרבי הריי"צ לשלום נשיא ארה״ב

השנה היא תש״א, מלחמת העולם השנייה בעיצומה, כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע נמצא מזה כשנה בארצות הברית, ולקראת סוף השנה הוא מחבר תפילה ׳בעד שלום המדינה׳, לשלומה של ממשלת ארצות הברית ולעומד בראשה – נשיא ארצות הברית פרנקלין רוזוולט (Franklin Delano Roosevelt).

ביום הבהיר ח״י אלול תש״א התקיימה הוועידה השנתית של אגודת חסידי חב״ד, כאשר אדמו״ר הריי״צ נוכח בה, ואף נושא מדברות קודשו בפתחה ובסיומה.

לקראת סוף השיחה הראשונה, פונה הרבי אל המתכנסים ואומר: ״חז״ל אומרים 'והוי מתפלל בשלומה של מלכות', נוסף על כך, ישנם חסידי אומות העולם בעלי זכויות הגדולות ביותר, שצריכים להתפלל לבריאותם והצלחתם בעבודתם הטובה לטובת האנושות. לכן חיברתי תפילה מיוחדת, אותה יתפללו בבתי הכנסת בראש השנה וביום הכיפורים הקרובים לאחר קריאת התורה, לבריאותו של הנשיא פרנקלין ד. רוזוולט, ולהצלחת עבודתו הטובה הנעשית על ידו ועל ידי כל עוזריו לטובת האנושות״ (ספר השיחות תש״א 163 – בתרגום חופשי מאידיש).

החוברת יצאה לאור בימים הסמוכים לוועידה, ובשער החוברת נדפסה ההוראה-המלצה: ״לאמרה בראש השנה וביום הכיפורים אחר קריאת התורה בכל בתי הכנסת בארצות הברית של צפון אמריקה״.

החוברת בת שני עמודים, מודפסת על נייר צהוב איכותי ועושה רושם מהודר. נוסח התפילה הוא דו לשוני, בלשון הקודש ובאנגלית. החוברת נשלחה לקהילות ברחבי ארצות הברית, ולמערכות העיתונים היהודיים, כדי להביא אותה לידיעת כל יהודי וקהילה לקראת הימים הנוראים של שנת תש״ב.

"ניצחון היושר והאמת"

לקראת ראש השנה של שנת תש״ב, אדמו״ר הריי״צ שולח אגרת קודש מיוחדת לנשיא ארצות הברית, בצירוף התפילה שחיבר לכבודו.

האגרת פותחת בפניה: ״אל רום הוד נשיא ארצות הברית פראנקלין דעלאנא רוזוועלט, הבית הלבן״.

בלשונו הציורית, החמה והעשירה, הרבי כותב אל הנשיא פניה נרגשת, שתוכנה הכללי מבוסס על התפילה: ״בשם חסידי חב״ד-ליובאוויטש – אשר בכל מרחבי תבל, שהנני מורם ומנהיגם, ממלא מקום אבותיי נשיאי חב״ד נשמתם עדן, זה ששה דורות,

בשם אגודת חסידי חב״ד דארצות הברית וקאנאדא, ואיזה מאות בתי כנסיות בארצות הברית, המאגדים כמאה וחמישים אלף חברים חסידי חב״ד אזרחי ודיירי מדינה זו,

הנני פונה לרום הודו בהבעת רגשי תודתנו העמוקה, בעד כל אשר עשה ועושה בהווה, בחיזוק הצדק והיושר במדינתו ובמדינות אחרות, ובהגנה על כל הקדוש והיקר לכל בני אדם הולכי תום.

"רבבות אלפי ישראל בכל מרחבי תבל… מובטחים בחסדי א-ל  עליון אשר הוד רום כבוד מעלתו, אשר הוקם מאת א-ל עולם למנהל ארצות הברית תחת דגל החופש, אהבת איש לרעהו והצדק… בטוהר לבב ויושר שכלו מכיר הוא במעלת עם ישראל… ובעזרת השם יתברך גם יגשימם בחיים, להבטיח טובתם של עם ישראל בכל המדינות בגשם וברוח.

ואתכבד להסגיר בזה נוסח תפילה, אשר ערכתי לימי ראש השנה ויום הכפורים, ימי דין ומשפט לאלוקי האלוקים את כל באי עולם, אשר יתפללו תפילה זו בבתי כנסיות עמנו בימים הקדושים האלו, להצלחת ואושר מדינה זו, לניצחון היושר והאמת בכל המדינות, ואשר יברך ד׳ האלוקים את הוד רום כבוד מעלתו באורך ימים ושנים טובות״ (אגרת מיום כ׳ באלול תש״א, אגרות קודש י״ג, של"ז).

"בטוחים בניצחון הסופי"

ביום כ״א בכסלו תש״ב, ימים ספורים לאחר מתקפת הפתע היפנית על בסיס הצבא האמריקאי ׳פרל הארבור׳, הרבי הקודם שולח מברק אל הנשיא. המברק נושא מסרים מעודדים ומחזקים:

״בשעה חמורה זו, כאשר ביטחונה של אמריקה התערער על ידי אויב בוגדני ומרושע, אנו רוצים להביע את הסולידריות הבלתי מסויגת שלנו עם נשיאנו, ממשלתנו והעם האמריקאי, והחלטתנו הנחושה למלאות את חובתנו וזכותנו בהגנה על ארצנו.

אנו מתפללים, ובטוחים בניצחון הסופי – בעזרת ה׳ – של הכוחות המשולבים של האומות החופשיות של בעלות הברית בעולם על פני כוחות הרשע של אויבי האנושות. ה׳ יברך אתכם שתוכלו להנחות את המאמצים המשותפים שלנו לניצחון מוחלט מהיר.

אלוקים ברך את אמריקה!״

הנשיא השיב למחרת במברקו:

"הבית הלבן

וואשינגטון

הרב שניאורסאהן היקר:

הרשה לי, בשם הנשיא, להודות לך על מברקך. הבטחות התמיכה הפטריוטית שהתקבלו מהאזרחים הרבים והנאמנים בכל חלקי המדינה העניקו לנשיא כוח ואומץ לבצע את רצון העם האמריקאי. את הביטחון הנהדר המועבר במסר שלך הוא מעריך יותר ממה שהוא יכול לבטא בדיבור.

בכנות רבה, שלך,

מרווין ה. מקינטייר, מזכיר הנשיא״

(אגרות קודש ו׳, קל"ט-ק"מ, תרגום חופשי מאנגלית).

״הכל תלוי בליבנו"

לקראת סוף שנה זו, ביום הבהיר ח״י אלול, התקיימה שוב הוועידה השנתית של אגודת חסידי חב״ד. הוועידה התקיימה באווירת אלול אמיתית, כשהאולם היה מלא מפה לפה בלמעלה מ-500 אורחים חשובים, רבנים ועסקנים. הכנס נפתח בהקראת ה׳תפילה בעד שלום המדינה׳, שנשמעה במעמד כל המשתתפים בעמידה, ולאחריה נאמרו פרקי תהלים.

אדמו״ר הריי״צ נשא שיחות קודש בפני הקהל, כשבין הדברים הוא מעורר את הקהל לתשובה: ״כולנו רואים את הצרות הגדולות המשתוללות בעולם, אך לא כולם מבינים את משמעותן. מאורעות העולם המשתוללים כיום בעולם קוראים אלינו שובה ישראל! אנו… עומדים כעת על סף החיים והמוות ר״ל, בין הפטיש והסדן, אך הכול תלוי בליבנו, תשובה, חרטה על העבר וקבלה על להבא, ובכך נגיע בעזרת ה׳ יתברך להיכל החיים״ (הקריאה והקדושה כ"ה, ג' ערב ר״ה תש״ג, וספר השיחות תש״ב, תרגום חופשי מאידיש).

למחרת, ביום שלישי י״ט באלול, אגודת חסידי חב״ד שלחה מברק אל הנשיא רוזוולט, שתוכנו ״ברכה לניצחון מידי של האומות החופשיות על כוחות האופל של הרשע והעריצות״. על המברק חתם אדמו״ר הריי״צ, כנשיאה של האגודה (׳הקריאה והקדושה׳ כ״ה, ד' ערב ראש השנה תש״ג).

יום למחרת שליחת המברק, שלח הנשיא מברק תשובה וזה לשונו:

"הבית הלבן

וואשינגטון

2 בספטמבר 1942 [כ׳ אלול תש״ב]

רבי שניאורסאהן המוערך:

אנא קבלו את תודתו של הנשיא על המסר הבהיר, העולה ממברקו מיום ה-1 בספטמבר, שנשלח מטעם הוועידה השנתית של אגודת חסידי חב"ד בארה"ב.

הנשיא מעריך מאוד את המילים החמות של מסר ראש השנה הזה, המבטיח מחויבות ותמיכה נאמנה.

בכנות,

סטפן אוירלי, מזכיר הנשיא״

(הקריאה והקדושה שם, י"ז, תרגום מאנגלית לאידיש, ובא כאן בתרגום חופשי מאידיש).

'Happy Birthday Mr. President#'

בזאת לא אמרנו די. ארבעה חודשים לאחר מכן, ה-30 בינואר 1943 – כ״ד בשבט תש״ג, הנשיא חגג את יום הולדתו ה-61, וה׳מרכז לענייני חינוך׳ משגר ברכה מיוחדת ליום הולדתו, בשם הארגון ובשם הילדים שבהדרכתו.

בחודש אדר שני ה׳מרכז לענייני חינוך׳ מפרסם ידיעה, על כך שהוא שלח לנשיא מסר עם ברכה ואיחולים בשם הילדים שבהדרכתו: "אנו יודעים שהבענו את רגשותיהם הכנים, לא רק של הילדים הנמצאים תחת הדרכתנו, אלא של כל הילדים, כאשר כתבנו לנשיא:

"… אנא היה סמוך ובטוח, שהילדים מעריכים ואסירי תודה, על כל מה שאתה עושה למען ילדי ארצנו האהובה והעולם כולו.

"יהי רצון שאלוקים יברך אותך, וישמור עליך לעוד שנים רבות ופעילות למען האנושות, להביא, בעזרת הא-ל, שלום מנצח, רווחה ואושר לעולם המוכה".

"מספר ימים לאחר מכן, ב-4 לפברואר 1943 – כ״ט באדר ראשון תש״ג, הביע הנשיא את הערכתו ותודתו אל: ״…הילדים שתחת הדרכת המרכז לענייני חנוך, לברכות יום ההולדת…"

"המכתב מסתיים בהבטחה, כי הנשיא הוא: "… אסיר תודה במיוחד על הזכרת שמו בתפילה בימים קשים ומכריעים אלו"".

הידיעה חותמת כי: ״אנו שמחים להעביר את המסר של הנשיא לכל הילדים היהודים. על ידי תפילה שלוש פעמים ביום, והתנהלות של חיים יהודיים נאים ואציליים [על פי תורתנו הקדושה], יכולים הילדים לתרום את חלקם ההוגן לאושר העולמי, ולהביא מזל טוב והצלחה לאחיהם ולחבריהם לנשק בכל חזיתות הלחימה של האומות המאוחדות״ (Talks and Tales חוברת לחודש אדר שני תש״ג עמ׳ 3 – תרגום חופשי מאנגלית).

תפילה מיוחדת להצלת וגאולת עם ישראל

במקביל לתפילה ׳בעד שלום המדינה׳, אדמו״ר הקודם מחבר תפילה נוספת, למען הצלת עם ישראל ולגאולה שלימה.

בשיחת קודש הנזכרת לעיל, מיום ח״י אלול תש״א, אמר הרבי הקודם את הדברים הבאים:

"פניתי בכתב אל יהדות אמריקה באמצעות כבוד הרבנים הגאונים שליט״א ובאמצעות נשיאי בתי הכנסת… שבשני לילות ראש השנה לפני תפילת ערבית, וביום הכיפורים לפני כל נדרי ולפני נעילה, יאמרו בציבור שלושה מזמורי תהלים, כ׳, כ״ב, ס״ט, ולאחר מכן לומר תפילת ה׳יהי רצון׳ לטובת כלל ישראל בגשם וברוח, שפרסמתי. והשי״ת יקבל תפילותינו ויעורר רחמיו על כלל ישראל ולזכותנו בגאולה שלימה על ידי משיח צדקנו" (ספר השיחות תש״א, 163, תרגום חופשי מאידיש).

כאמור, שיחת קודש זו נאמרה במהלך הוועידה השנתית של אגודת חסידי חב״ד. לקראת נעילת הוועידה קרא המנחה בפני הקהל את ההחלטות שהתקבלו במהלכה, ולאחר מכן נאמרה התפילה המיוחדת למען הצלת עם ישראל ולגאולה שלימה, כאשר כל הקהל עומד על רגליו ומאזין בחרדת קודש לכל מילה (הקריאה והקדושה י"ג, ג', ערב ר״ה תש״ב, תרגום חופשי מאידיש).

ואכן, באגרת הנושאת את התאריך ח״י אלול, פונה הרבי אל ״כבוד הרבנים… ואל כבוד הגבאים ומנהלי בתי הכנסיות״, וכותב: ״הנני בזה להציע, אשר בשני הלילות דר״ה יאמרו בצבור שלושה מזמורי תהלים… ואחרי כן לומר נוסח תפלה המוסגר בזה״.

האגרת מסתיימת בתפילה: ״ויהי רצון אשר יעלו תפלותינו – עם תפלות כלל ישראל – לרצון לפני אדון כל. ונכתב ונחתם בתוך כלל עם ישראל, לשנה טובה ומבורכת בגשמיות וברוחניות ולגאולה שלימה, אמן כן יהי רצון״ (אגרות קודש ה׳, תע"ד).

התפילה האמורה נדפסה בחוברת בת שמונה עמודים, אשר מופיעים בה פרקי התהילים האמורים, ולאחריהם באה התפילה המיוחדת אותה חיבר הרבי.

בשער החוברת, וכן לפני פרק התהילים הראשון, נכתב באופן מפורט מתי יש לאומרה. החוברת יצאה לאור על ידי אגודת [חסידי] חב״ד העולמית, בדפוס שולזינגר, כשהיא נושאת את ציון השנה תש״א ללא ציון חודש – אך כאמור, ניתן להסיק כי היא יצאה במהלך חודש אלול של אותה שנה.

ונחתום בלשונו של אדמו״ר הריי״צ מתוך התפילה האקטואלית גם בימים אלו: "אָנָּא אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ אֵ-ל [חה5] מָעֻזֵּנוּ רַחֶם נָא עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל עַמְּךָ בְּכָל מֶרְחֲבֵי תֵּבֵל וְהָקֵל מֵעָלֵינוּ כֻלָּנוּ יִסּוּרֵי חֶבְלֵי מָשִׁיחַ וּשְׁלַח לָנוּ אֶת מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ . . אָמֵן וְאָמֵן".

התפלה לשלום ארצות הברית והנשיא

תפילה זו נדפסה בלשון הקודש, כשלצידה תרגום לאנגלית. בתרגום ניתן לראות שינויים קלים לעומת המקור העברי. לשם השלמת התמונה ההיסטורית, באה התפילה בלשון הקודש ולצידה התרגום לאנגלית.

תפילה

בעד שלום המדינה

נתקנה ע״י

כ״ק אדמו״ר שליט״א מליובאוויטש

לאמרה

בראש השנה וביום הכפורים אחר קריאת התורה

בכל בתי הכנסת בארצות הברית של צפון אמריקה

אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, הָאֵ-ל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא, אָנָּא הָשֵׁב בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים סֵדֶר עוֹלָם עַל מְכוֹנוֹ תַּחַת מַלְכוּת וְשָׂרִים אֲשֶׁר יִמְלְכוּ לְצֶדֶק וּלְישֶׁר מִבְּלִי הֶבְדֵּל בֵּין עַם לְעַם וּבֵין גֶּזַע לְגֶזַע.

אָנָּא אֵ-ל רַחוּם וְחַנּוּן הֱיֵה-נָא עִם רוּם הוֹד נְשִׂיאֵנוּ הַדָּגוּל מֵרְבָבָה פְרַנְקְלִין דֶּלַנָא רוּזְוֶלְטְ, אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בּוֹ לִהְיוֹת מְנַהֵל מְדִינַת אַרְצוֹת הַבְּרִית, חַזְּקוֹ וְאַמְּצוֹ וְאֶת כְּבוֹד שָׂרָיו יוֹעֲצֵי הַמַּלְכוּת, וּכְבוֹד בָּאֵי כֹּחַ הָאֶזְרָחִים בְּבָתֵּי הֲמוֹעֲצוֹת וְהַמְּחוֹקְקִים, וּבָרֵךְ אֶת פָּעֳלָם לְהַצִּיל מְדִינָה זוֹ וְהַסְּמוּכוֹת אֵלֶיהָ מִמִּלְחָמָה וְהֶרֶס, חַס וְשָׁלוֹם, וּבְכָל אֲשֶׁר יִפְנוּ לְטוֹבַת הָאֱנוֹשִׁיּוּת, לְטוֹבַת מְדִינָה זוֹ וּלְטוֹבַת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל, הִנֵּה מַלְאֲכֵי בְרָכָה וְהַצְלָחָה יְקַדְּמוּ פְנֵיהֶם, וּבִימֵיהֶם וּבְיָמֵינוּ תִּכְלֶה הַמִּלְחָמָה וְקִלְלוֹתֶיהָ וְתָחֵל תְּקוּפַת שָׁלוֹם וְיֹשֶׁר וּבִרְכוֹתֶיהָ.

אָנָּא אֱ-לֹהֵי הָרַחֲמִים! כְּתוֹב וַחֲתוֹם אֶת הוֹד רוּם נְשִׂיאֵינוּ פְרַנְקְלִין דְּלַנָא רוּזְוֶלְטְ, אֶת שָׂרָיו, יוֹעֲצָיו וְאֶת אֶזְרְחֵי מְדִינָה זוֹ וְאֶזְרְחֵי מְדִינוֹת הַקְּרוֹבוֹת וְהָרְחוֹקוֹת הַלּוֹחֲמִים וּמְגִנִּים בְּעַד הַיֹּשֶׁר וְהַצֶּדֶק – לְשָׁנָה טוֹבָה וּמְבֹרֶכֶת בְּרֹב אֹשֶׁר וְהַצְלָחָה, אָמֵן וְאָמֵן.

PRAYER

BY

RABBI SCHNEERSOHN

of LUBAVITZ

TO BE RECITED IN ALL JEWISH SYNAGOGUES

IN THE UNITES STATES DURING THE COMING

HIGH FESTIVALS BEFORE THE MUSAF SERVICE

OUR GOD AND GOD OF OUR FATHERS, GREAT, MIGHTY AND REVERED GOD, WE BESEECH THEE, IN THY ABUNDANT MERCY, RESTORE THE WORLD UNTO ITS TRUE BASIS, UNDER THE GUIDANCE OF KINGS AND RULERS WHO SHALL REIGN WITH JUSTICE AND RIGHTEOUSNESS, WITHOUT DISCRIMINATION BETWEEN NATION AND NATION, RACE AND RACE.

WE BESEECH THEE, O MERCIFUL AND GRACIOUS GOD, GUIDE OUR ILLUSTRIOUS PRESIDENT FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, WHOM THOU HAST CHOSEN LEADER OF THESE UNITED STATES, STRENGTHEN AND ENCOURAGE HIM AND HIS HONORABLE MINISTERS AND COUNSELORS OF STATE AND THE HONORABLE REPRESENTATIVES OF THE CITIZENS IN BOTH HOUSES OF CONGRESS. BLESS THEIR EFFORTS TO SAVE THIS LAND AND THE NEIGHBORING LANDS FROM WAR AND DESTRUCTION, AND WHERESOEVER THEY TURN IN THE CAUSE OF HUMANITY AND IN BEHALF OF THIS LAND AND FOR THE BENEFIT OF THY PEOPLE ISRAEL, SEND THE ANGELS OF BLESSING AND SUCCESS TO WELCOME THEM, AND CAUSE WAR AND ITS CALAMITIES TO BE ENDED AND AN ERA OF PEACE AND JUSTICE WITH ITS BLESSINGS TO BEGIN, EVEN IN THEIR AND OUR DAYS.

WE BESEECH THEE, O MERCIFUL GOD!

INSCRIBE OUR GRACIOUS PRESIDENT, FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, AND HIS MINISTERS AND COUNSELORS AND ALL DWELLERS OF THIS LAND AND THE NEIGHBORING LANDS AND THE LANDS AFAR WHICH ARE FIGHTING IN THE CAUSE OF JUSTICE AND RIGHTEOUSNESS, UNTO A HAPPY, BLESSED AND SUCCESSFUL NEW YEAR. AMEN.

זעקת ליבו של אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בתפילה להצלת עם ישראל ולגאולה שלימה

חוברת התפילה המיוחדת, בת 8 עמודים, נדפסה בפורמט קטן וקל לנשיאה. בדף השער נכתב: ״תפלה מאת כבוד קדושת אדמו״ר שליט״א מליובאוויטש״.

בראש החוברת נכתבה הקדמה קצרה (להלן – בתרגום חופשי מאידיש):

״בשני לילות ראש השנה – קודם תפילת ערבית, וביום הכיפורים – קודם כל נדרי ותפילת נעילה, יש לומר בציבור את מזמורי התהלים כ׳, כ״ב, ס״ט, ולאחריהם יש לומר את ה׳יהי רצון׳״.

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אֲבִיר יַעֲקֹב קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר מְלִיצֵי יֹשֶׁר יַכְנִיסוּ תְּפִלּוֹת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לְפָנֶיךָ, וּבִזְכוּת קְרִיאַת מִזְמוֹרֵי תְהִלִּים שֶׁאֲמָרָם דָּוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם, וּבִזְכוּת תְּפִלּוֹת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל תִּתְמַלֵּא רַחֲמִים עַל כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל הַמְּדֻכָּאִים וְהַנַּעֲנִים בְּיִסּוּרֵי מָוֶת, בְּרָעָב, גָּלוּת וְשִׁבְיָה.

אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ הַבֵּט אֶל דַּם אַחֵינוּ וְאַחְיוֹתֵנוּ הַשָּׁפוּךְ וְיִכְבְּשׁוּ רַחֲמֶיךָ אֶת כַּעַסְךָ מֵעָלֵינוּ וְיָגּוֹלּוּ רַחֲמֶיךָ עַל מִדּוֹתֶיךָ.

אָנָּא אַב הָרַחֲמִים חוּס וְרַחֵם עַל בָּנֶיךָ מְיַחֲדֶיךָ וּשְׁמֹר אוֹתָם בֵּיתָם וְזַרְעָם, אוֹתָנוּ בָּתֵּינוּ וְזַרְעֵנוּ מִיַּד הָאוֹיְבִים הַקָּמִים עֲלֵיהֶם וְעָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ, וּבְרֹב טוּבְךָ וְגֹדֶל חַסְדְּךָ תַּצִּיל אוֹתָם וְאוֹתָנוּ מִכָּל רָעָה וְצוּקָה נֶגַע וּמַחֲלָה, מֵרָעָב שֶׁבִי וּבִזָה, מִכָּל פַּחַד וּמִכָּל צַעַר, וְכָל הַזֵּדִים כְּרֶגַע יֹאבְדוּ וְכָל אוֹיְבֵי עַמְּךָ מְהֵרָה יִכָּרֵתוּן.

אָנָּא מֶלֶךְ חַנּוּן וְרַחוּם שְׁמֹר אֶת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בְּכָל מָקוֹם שֶׁהֵם וּבְשֵׁם קָדְשְׁךָ תְּשַׂגְּבֵם וְתוֹשִׁיעֵם לְמַעַן רַחֲמֶיךָ הַמְּרֻבִּים כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר כִּי אֵ-ל רַחוּם ה' אֱ-לֹהֶיךָ לֹא יַרְפְּךָ וְלֹא יַשְׁחִיתֶךָ וְלֹא יִשְׁכַּח אֶת בְּרִית אֲבֹתֶיךָ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָהֶם.

חַי וְקַיָּם! עֲשֵׂה לָנוּ נִסִּים וְנִפְלָאוֹת בִּזְכוּת תּוֹרָתֵנוּ הַקְּדוֹשָׁה וּפְדֵה עַמְּךָ וְנַחֲלָתֶךָ, בְּנֵי יַעֲקֹב וּבֵית יִשְׂרָאֵל, מִידֵי שׂוֹנְאֵינוּ וְהָפֵר עֲצַת כָּל הַקָּמִים עָלֵינוּ נָשֵׁינוּ וּבָנֵינוּ וּבְנוֹתֵינוּ עוֹלָלֵינוּ וְטַפֵּנוּ, זְכוֹר נָא בָּנֶיךָ וּבְנוֹתֶיךָ הַמְּצַפִּים לִישׁוּעָתְךָ כָּל הַיּוֹם וְיִהְיוּ נָא נֶגֶד פָּנֶיךָ צָרוֹתֵינוּ וּתְלָאוֹתֵינוּ וּרְאֵה בְּעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ וְיֵדְעוּ כֻלָּם כִּי אַתָּה קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל וּמוֹשִׁיעָם.

אָנָּא אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ אֵ-ל מָעֻזֵּנוּ רַחֶם נָא עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל עַמְּךָ בְּכָל מֶרְחֲבֵי תֵּבֵל וְהָקֵל מֵעָלֵינוּ כֻלָּנוּ יִסּוּרֵי חֶבְלֵי מָשִׁיחַ וּשְׁלַח לָנוּ אֶת מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ לְקַבֵּץ נִדָּחֵינוּ מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ וְיוֹלִיכֵנוּ קוֹמְמִיּוּת לְאַרְצֵנוּ וְשָׁם נַעֲבָדְךָ בְּבֵית אֱ-לֹהִים בִּירוּשָׁלַיִם עִיר הַקֹּדֶשׁ, אָמֵן וְאָמֵן.

לתגובות: column7@gmail.com

שיתוף ב whatsapp
ווטסאפ
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב email
אימייל
שיתוף ב print
הדפסה